A Magyar Szent Korona Országa! Szent István öröksége egy és oszthatatlan!
Aki ezt megsérti, örökre átkozott marad az utódaival együtt!
          

Követelem: állítsák vissza az eredeti 1100 éves határainkat a bűnös hatalmak, különösen Franciaország tartozik bocsánatkéréssel! Az igaz, hű magyar embernek az országa újraegyesitése állandó vágya és joga. A Szent Korona mellett, az 1100 éves határok is a magyar állam, a magyarság örök jelképei.
             A trianoni igazságtalan, kegyetlen "béke" tönkretette országunkat. Az elszakított részek úgyanúgy megszenvedték, megszenvedik a mai napig, mint a megcsonkított anyaország. Ez máig rossz hatással van az egész térség országaira, gazdaságainkra, kapcsolatainkra, és a mai Európa Unión belüli viszonyainkra is.
             A nyugati Európa határtalan önzésétől és kapzsiságától vezetve, nem fogta fel, (vagy nagyon is tudta?) hogy ezzel a gaztettével viszályokat teremt az új országok között, így ellenőrzésük alá vonhatják európa keleti felét, de ezzel végül is saját biztonságukat is veszélyeztetik. Ez így lesz amíg helyre nem állítják Magyarország, és a magyar nemzet területi és morális egységét, amely egyet jelent 1100 éves határaival. Az elszakított országrészek csak állandó konfliktus helyzetet jelentenek most is, mind a kis országok között, mind európa erősebb országaival. Az utódállamok sem és az anyaország sem tud igazán sikeres lenni, mert az anyaországnak nem maradt semmi vagyona, a kicsi utódok pedig nem tudják megszervezni közép-kelet európa összefogását kicsinyes érdekektől vezérelve. Volt már hasonló helyzet történelmünkben, bár akkor nem európai riválisok szervezkedtek alattomosan, hanem a török szultán hódítása miatt szakadt 3 részre hazánk. Reménykedem, hogy eljön az idő amikor ismét újraegyesül az ország és e hatalmas birodalom minden lakója együtt élvezheti a közös sikereket.              1.   az EU és a nagyhatalmak ismerjék el az eredeti 1100 éves határainkat, és a magyarság, Magyarország erdeti jogait, állítsák vissza, ezzel tegyék jóvá az igazságtalanságot!               2.   mindenhol állítsák vissza magyar közigazgatást,, természetesen mindenkinek egyenlő jogokat, akár autonomiát biztositva!              Ha ez megvalósul, akkor minden magyar és más nemzetiség megbékélne, és ettől mindenki itt gazdagabb lenne, mert így helyreállna országunk és ezzel a Kárpát-medence gazdasági, morális és erkölcsi egysége, egyensúlya és eredeti értékrendje. Újra élne az egész ország, a magyar nemzet és velünk minden nemzetiség az 1100 éves határokon belül.


Egy kis történelem:
          Magyarország megcsonkolásának terve már az. un. kiegyezés idejében beindult. Az első világháborúnak csak mi lettünk a vesztesei, holott a Bécsben a közös minisztertanácsban ellene szavaztunk. A trianoni parancsdiktátum aláírására sorsolással kijelölt két képviselőnket fegyveres őrök kísérték az aláírásra. Országgyűlésünk, amelyben akkor jelen voltak a később elszakított területek képviselői is,-vagyis az egyetemes MAGYARSÁG- ebben a tárgyalásban azt az egyedüli és azóta nem módosított határozatot hozta, hogy "EZT A BÉKÉT SOHA EL NEM ISMERJÜK!"-

Felháborító hogy Magyarország népe adósságokban úszik, akkor amikor az egész világ belőlünk lopta össze magát. Példákat mondok: az 1600-as évek végéig csak nálunk volt arany, ezüst bányászat! A fáraók aranya mind a Kárpát-medencéből származik, akárcsak a világ összarany készletének án 65%-a. A trianoni diktátumkor csak az elvett/elrabolt 154 magyar tengeri kereskedelmi hajónk összértéke közel 100 vagon aranyértékű volt! Nem beszélve a több tízezer vagonról, mozdonyokról, kikötői létesítményekről, raktárakról, az 1915-ben beindult tengeralattjárókat is gyártó gyárunkról.. A sok ellopott találmányt, műkincseket nemzeti aranytartalékot..stb! Állítsuk már fel végre a "tartozik és követel elszámolási oldalt!
A Trianoni diktátum
            Magyarország területe 325.000 négyzetkilométer helyett 93.000-re, lakosságának száma 20,9 millióról 7,9 millióra csökkent, s az ország határain túl, szorosan a határ túloldalán, illetve nagy, egybefüggő tömbökben magyarok százezrei kerültek idegen hatalom alá.
           Az I. világháborúban győztes Szövetséges és Társult Hatalmak (antant) és Magyarország közötti békeszerződést 1920. jún. 4-én írták alá a Párizs melletti Versailles-ban a Nagy-Trianon-kastélyban. A békeszerződés életbelépett 1921 júl. 26-án, az ország törvényei közé beiktatja az 1921. XXXIII. törvénycikket.
            A trianoni békeszerződésben az államterület változásokra vonatkozó rendelkezések a legfontosabbak, ezek eredménye a Csonka-Magyarország. Erdély a Partiummal és Kelet-Bánáttal együtt Romániáé (1.661.800 magyar), a Felvidék Kárpátaljával Csehszlovákiáé (1.066.700 magyar), Horvátország, a Bácska és Nyugat-Bánát a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságé (558.200 magyar), Burgerland Ausztriáé (26.100 magyar) lett.
Az elcsatolt területeken élő több mint 12 millió lakosból kb 3.3 millió volt magyar.
Magyarország területe: 325.411 km2 volt és 92.833 km2 lett (71 százaléka veszett el).
Magyarország lakossága: 20.900.000 fő volt és 7.980.000 fő lett (62 százaléka veszett el).
Nagy-Magyarország közigazgatása 64 vármegyére tagozódott a Trianoni Békeszerződés előtt.A teljesen elcsatolt 38 vármegye:
Alsó-Fehér, Árva, Bars, Belovár-Körös, Beszterce-Naszód, Brassó, Csík, Fogaras, Háromszék, Hunyad, Kis-Küköllő, Kolozs, Krassó-Szörény, Lika-Krbava, Liptó, Máramaros, Maros-Torda, Modrus-Fiume, Nagy-Küköllő, Nyitra, Pozsega, Sáros, Szeben, Szepes, Szerém, Szilágy, Szolnok-Doboka, Temes, Torda-Aranyos, Torontál, Trencsén, Túróc, Udvarhely, Ugocsa, Varasd, Verőcze, Zágráb, Zólyom.A megcsonkított, vagy részben elcsatolt 23 vármegye:
Abaúj-Torna, Arad, Bács-Bodrog, Baranya, Bereg, Bihar, Csanád, Csongrád, Esztergom, Gömör- és Kishont, Győr, Hont, Komárom, Moson, Nógrád, Pozsony, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Ung, Vas, Zala, Zemplén.Anyanyelv szempontjából a következõképpen oszlott meg 1910-ben az ország lakossága: 10,050.575 (48.1%) magyar, 2,037.435 (9.8%) német, 1,967.970 (9.4%) tót, 1,833.162 (8.8%) horvát, 1,106.471 (5.3%) szerb és 472.587 (2.3 %) rutén. A trianoni Magyarországon a magyar anyanyelvûeknek csak kétharmada maradt meg, 33%-uk idegen uralom alá került.

Vallás szerint 1910-ben így alakult a lakosság számaránya: 52.1% római katolikus, 14.3% görög keleti, 12.6% református, 9.7% görög katolikus, 6.4% ágostai evangélikus, 4.5% izraelita és 0.3% unitárius.A trianoni békeszerződés
             A területváltozásokkal kapcsolatban a magyar állam vagyonából mindegyik állam megkapta azt a részt, amely a területére került. Az elcsatolt területeken lakók a békeszerződés értelmében a magyar állampolgárságukat elvesztették, és annak az államnak az állampolgárságát igényelhették, amelynek területén volt az illetőségük.A magyar hadsereg létszámát 35 ezer főre korlátozta, megtiltotta az általános hadkötelezettséget, tisztképzés csak a Ludovikán történhetett. Csökkentette a fegyvergyártás mennyiségét, a katonai és polgári repülést a megmaradt repülőeszközök tönkretételével megbénította. Kötelezte Magyarországot nagy összegű háborús kártérítés megfizetésére, valamint a háborús károk jóvátételére (később megállapítandó jóvátétel formájában). Kimondta, hogy Magyarország a győztes antanthatalmaknak a legnagyobb kedvezményt köteles biztosítani a kereskedelemben. Megtiltotta Magyarországnak, hogy más országgal a Nemzetek Szövetsége engedélye nélkül államszövetségre lépjen.  A magyar tengeri kereskedelmi hajókat lefoglalták, a Magyar Államvasútak korábbi vasúti hálózatának 38%-a maradt meg. Magyarország területén egyetlenegy vasércbánya maradt, sóbányáinkat teljesen elvesztettük. Magyarország erdőállománya a trianoni béke után az összterületnek mintegy 15,7%-ra csökkent.A magyar államvagyon jelentékeny része a trianoni békeszerződés alapján elveszett. Magyarország csak azokat a vagyontárgyakat tarthatta meg, amelyek az új határokon belül estek; ez a vagyon is azonban rangsorbeli elsőbbséggel szavatolt a békeszerződésből származó jóvátételi és egyéb terhekért.A háború és az azt követő események Magyarország pénzügyeiben zavaros állapotokat teremtettek. Az államadóságoknak a háború alatt mintegy hatszorosára megnövekedett összege teljes egészében Csonka-Magyarországot terhelte. A háború az államkincstár számára fokozott terheket jelentett és ezzel szemben az adóbevétel leapadt.A magyar korona, amelynek értékállandósága már a háború második esztendejében megingott, 1919 óta belső értékben egyre rohamosabban csökkent. A békeszerződés betartásánál katonai ellenőrző bizottság őrködött.Igazságot Magyarországnak!  Justice for Hungary!

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek az Isteni, örök igazságszolgáltatásban, hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen”
föoldal
Magyarország, Mária országa!
Nekünk, mindig ez lesz az országunk! „csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország menyország.”
Június 4-e, nemzetünk összetartozásának napja!
         Mikor szolgáltatnak nekünk igazságot? Bár lehet, hibákat elkövettünk, de azt semmi sem bocsátja meg, hogy az országunkat megcsonkították! Örök időkre büntesse az Isten azokat és utódaikat, kik részt vettek szent országunk feldarabolásában! Ámen
És soha nem adjuk fel a reményt, hogy egyszer visszakapjuk az elcsatolt országrészeinket, újra egyesül az ország és a nemzet! A trianoni igazságtalan és ránk kényszeritett "békét" mi soha el nem ismerjük és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy visszaálljon a trianon előtti rend.
Théophile Delcassé egykori francia külügyminiszter a következőket mondta: „Egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás.”